با توجه به استقبال کاربران هزینه ثبت دامنه های ملی کاهش یافت
هزینه ثبت یکساله 4800 تومان
هزینه ثبت 5 ساله 14400 تومان

Sunday, July 6, 2014

« برگشت