ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.com
3,590,000 ریال
1 سال
3,590,000 ریال
1 سال
3,690,000 ریال
1 سال
.net
3,550,000 ریال
1 سال
3,550,000 ریال
1 سال
3,690,000 ریال
1 سال
.org
3,120,000 ریال
1 سال
3,590,000 ریال
1 سال
3,590,000 ریال
1 سال
.biz
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.co
7,810,000 ریال
1 سال
7,810,000 ریال
1 سال
7,910,000 ریال
1 سال
.info
4,050,000 ریال
1 سال
4,050,000 ریال
1 سال
4,050,000 ریال
1 سال
.us
2,440,000 ریال
1 سال
2,440,000 ریال
1 سال
2,440,000 ریال
1 سال
.app
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
.in
3,750,000 ریال
1 سال
3,750,000 ریال
1 سال
3,750,000 ریال
1 سال
.tv
11,020,000 ریال
1 سال
11,020,000 ریال
1 سال
11,020,000 ریال
1 سال
.co.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
.ac.ir
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال
90,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.