اطلاع رسانی آسیب پذیری روی vCenter ‎‎

مشترک گرامیبا سلام  بر اساس گزارشهای بین المللی و بررسی‌های مرکز ماهر ، آسیب پذیری 9.8 از 10 روی CVE-2021-21972: VMware vCenter Server Remote Code Execution Vulnerability   وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آسیب پذیری ... بیشتر »

19th Sept 2021